Een hart voor dieren!

Hotel contract overeenkomst

Artikel 1-definities
Dit contract wordt verstaan onder:
1.Hondenhotel:het bedrijf die de verzorging van de onder te brengen hond verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
2. Hotelhouder: degene die het hotel beheert.
3. Eigenaar: de persoon van wie de hond is.
4. Hond: hond van de eigenaar waarvoor de overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 2-algemeen 
Op de overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij ervan in overleg wordt afgeweken.
De opdracht wordt geacht correct te zijn uitgevoerd, nadat de uitvoering ervan 10 dagen zijn verstreken, zonder dat de eigenaar tegen de uitvoering bezwaar heeft gemaakt bij het hondenhotel.

Artikel 3-overeenkomst 
De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar hond in het hotel volmacht aan de hotelhouder, om gedurende het verblijf van de hond in het hotel, als een goed hotelhouder te handelen.

Artikel 4-rechten en plichten van het hotel 
Het hondenhotel is verplicht tot zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van de hond die bij haar verblijft.
Het hondenhotel zal zoveel mogelijk rekening houden met individuele wensen van de eigenaar ten aanzien van de verzorging van de hond
Het hondenhotel mag een hond de toegang weigeren als deze niet beschikt over de verplicht gestelde inentingen, zoals bepaald bij art. 6.
Het hondenhotel is bij teruggave van de hond aan de eigenaar verplicht melding te maken van bijzonderheden van de hond tijdens het verblijf.

Artikel 5-rechten en plichten van de eigenaar 
De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van de hond het bewijs van inenting af te geven.
De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van de hond alle informatie te verstrekken die nodig zijn voor een verantwoorde huisvesting en verzorging van de hond in het hondenhotel.

Artikel 6-inentingen
Voor het verblijf in het hotel is de jaarlijkse enting ( cocktail/ parvo-weil) en kennelhoest verplicht, hiervan moet een bewijs worden afgegeven bij aanvang van het verblijf van de hond in het hotel.

Het dierenpaspoort met daarin de geldige vaccinaties dient meegenomen te worden naar het pension en blijft hier tijdens de pensionperiode. 

-Zonder geldig dierenpaspoort of geldige vaccinatie kan uw huisdier niet worden opgevangen in het dierenpension en zal helaas worden geweigerd.

Graag uw huisdier voor de pensionperiode behandelen tegen vlooien, teken en wormen

Artikel 7-betalingen 
De eigenaar is gehouden aan de vastgestelde hotelprijs bij het brengen van de hond te betalen aan de hotelhouder. De eigenaar is voor de kosten van evt. medische handelingen of inentingen van het dier verschuldigd aan de hotelhouder.
De prijslijst hangt op een goede zichtbare plek voor de klant. In deze prijs zijn inbegrepen de kosten van de verzorging, voeding en huisvesting van de hond.
Bij het eventueel vervroegd ophalen van de hond door de eigenaar is het hondenhotel gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de eigenaar in rekening te brengen.

Artikel 7a-annuleringen

Bij annulering wordt er standaard 10% van de totale bedrag, administratiekosten in rekening gebracht.

Annuleren kan alleen bij overlijden, ziekte in de eerste graad.

 

Artikel 8-ziekte en/of overlijden van de hond 
De eigenaar machtigt het hotel om in geval van ziekte van de hond tijdens het verblijf van de hond op kosten van de klant een dierenarts te bezoeken en die maatregelen te nemen die nodig zijn.
Indien de hond tijdens het verblijf in het hotel onverhoopt komt te overlijden kan het hotel door een onafhankelijke deskundige sectie laten verrichten. De kosten zijn voor rekening van het hotel.

Artikel 9-aansprakelijkheid 
Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan het hondenhotel niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan schuld, noch volgens de wet of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het hondenhotel bij nakoming van de overeenkomst.
Het hondenhotel zal de eigenaar in een onvoorziene omstandigheid hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
Het hondenhotel is niet aansprakelijk voor de schade die verband houdt met een tekortkoming door het hondenhotel bij uitvoering van de overeenkomst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het hondenhotel.
Ingeval het hondenhotel aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de eigenaar lijdt als gevolg van niet nakoming door het hondenhotel van haar verplichting uit de overeenkomst blijft de schadevergoeding beperkt tot de overeengekomen hotelprijs met daarbij een maximaal bedrag van 200,- Euro ( zegge tweehonderd Euro)                                      Bij weglopen of vermissing zijn wij niet aansprakelijk. We zullen er alles aan doen om uw dier weer terug te vinden.

Schade aan derden: als het dier aantoonbare schade aanbrengt aan derden dan zullen deze worden                verhaald op de eigenaar van het dier.                                Manden: meegebrachte manden en dekens of eventuele speeltjes zullen worden gebruikt als de eigenaar dit wil, maar pensionhouder is niet verantwoordelijk voor deze spullen. Eventuele schade kan niet worden verhaald op de pensionhouder.